Sjakk på Jærtun

Skrevet av
i Nyheiter

Finalen i sjakk-speling for C-klassen blei vist på storskjerm for resten av klassen.
Jærtun deltek i ei landsomfattande satsing på sjakk i skulen.
Vitskaplege undersøkingar syner at born som trener sjakk presterer betre på skulen – som ein konsekvens av sjakkspelinga. Difor er det per i dag 30 land som har organisert sjakkundervisning på skulen. Særleg innan matematikk, problemløysing og språkutvikling
viser forskinga at sjakk har hatt gode resultat. Også innan disiplin og sosialt miljø på skulen har sjakk vist seg å ha god effekt.
Det blir førebels ei ganske forsiktig satsing på Jærtun. Men det ser
ut til å ha vore nok til at mange elevar har begynt å spille sjakk
heime.

Siste innlegg